08 519 70 666

[email protected]

General conditions

We are sorry to inform you that our general conditions are currently only written in Swedish.

1. Allmänt

Detta avtal gäller mellan abonnenten (i följande text kallad kunden) och Inleed, bifirma till Yelles AB med org. nr 556931-6788 (i följande text kallat Inleed). Avtalet gäller samtliga tjänster Inleed erbjuder (i följande text kallat abonnemanget).

1.1 Avtalets omfattning

Avtalet omfattar avtalstid, avgifter och uppsägning (avsnitt 2), support och underhåll (avsnitt 3), ansvarsfriskrivning (avsnitt 4), kundens ansvar (avsnitt 5), personuppgifter (avsnitt 6) och övriga avtalsvillkor (avsnitt 7).

1.2 Ändringar av avtalet

Inleed förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta avtal. Det nya avtalet är giltigt då det ligger publicerat på Inleed's hemsida (www.inleed.se).

2. Avtalstid, avgifter och uppsägning

2.1 Hur avgiften betalas

Avgifter för abonnemanget sker som förskottsbetalning mot faktura via bankgiro eller kortbetalning.

2.2 Avtalstiden för abonnemanget

Abonnemangets avtalstid sträcker sig från och med den dagen avgiften för kundens faktura finns registrerat på Inleed's bankkonto. Därefter gäller abonnemanget under den tid som står specificerat på fakturan. Avtalstidens längd bestäms utifrån kundens önskade användning av abonnemanget.

2.3 Förnyelse av abonnemang som sker var 12:e månad eller mer sällan

För abonnemang som förnyas var 12:e månad, eller mer sällan, kommer Inleed senast en månad innan den avtalade tidens slut att sända en påminnelse om att abonnemanget inom kort löper ut. Då väljer kund själv om abonnemanget skall förnyas eller ej. Kunden gör valet genom att logga in på Inleed's hemsida. En förnyelse av abonnemanget sker då genom direktbetalning.

2.4 Förnyelse av abonnemang som sker oftare än var 12:e månad

För abonnemang som förnyas oftare än var 12:e månad skickar Inleed ut en faktura om förnyelse för en lika lång period vid den nuvarande periodens slut. Fakturan avser förnyelse av abonnemanget framåt i tiden. Avtalet ska anses förnyat vid den tidpunkt då Inleed skickat fakturan. Fakturan skall betalas innan betalningsperioden löper ut annars har Inleed rätt att stänga av kundens abonnemang och påföra påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt eventuellt ersättning för inkassokostnader enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

2.5 Förändringar av avgifter

Avgiftsändringar informeras via Inleed's hemsida (www.inleed.se). Inleed har rätt att debitera ändrad avgift vid förnyelse av ett abonnemang.

2.6 Kundens rätt att avsluta abonnemang

Kunden har rätt att avsluta sitt abonnemang hos Inleed när som helst via en uppsägning (se 2.7). Faktura som kunden redan har betalat ersätts inte. Detta gäller även om tid kvarstår på kundens abonnemang.

2.7 Uppsägning av abonnemanget

En uppsägning av abonnemanget sker genom att kunden skickar en begäran om uppsägning från den e-postadress som står som ägare av kontot till [email protected] och därefter bekräftar uppsägningen genom att besvara det mail som Inleed skickar ut efter kundens begäran.

2.8 Aktivt abonnemang under avtalstiden

Inleed ansvarar för att kundens abonnemang är aktivt på Inleed's servrar under avtalstiden (se avsnitt 4).

2.9 Radering av data vid avslutat abonnemang

Vid avslutat abonnemang raderas samtlig data som kunden lagrat hos Inleed.

2.10 Återaktivering av abonnemang

Ett avslutat abonnemang kan eventuellt återaktiveras i de fall då en backup av kundens data ej raderats. Vid återaktivering av abonnemang tar Inleed från kunden ut en avgift på 350 kronor inklusive moms.

3. Support och underhåll

3.1 Planerade driftstopp

Vid varje planerat driftstopp ska Inleed meddela kunden minst en dag innan avbrottet. Inleed meddelar kunden härom genom e-post eller sociala medier. Detta gäller inte vid eventuell krasch av systemet och/eller förlust av data, oavsett anledning. Vid dessa situationer står Inleed fria från ansvar mot kunden (se avsnitt 4).

3.2 Supporttider

Inleed förbehåller sig rätten att ändra sina supporttider, vilka framgår på Inleed's hemsida.

3.3 Backup vid abonnemang som avser webbhotell

Om kundens abonnemang avser webbhotell ansvarar Inleed för att dagligen ta backup av kundens data som är upplagt på Inleed's servrar. För webbhotell sparar Inleed kundens backuper de senaste sju dagarna. Skulle eventuellt backupsystem gå ur bruk står dock Inleed fria från allt ansvar gentemot kunden (se avsnitt 4).

4. Ansvarsfriskrivning

Inleed tar inget ansvar för någon skada som en kund, direkt eller indirekt, drabbas av genom användning av abonnemanget. I detta ingår, men är inte begränsat till; serverkrasch, icke fungerande backupsystem, downtime (oavsett anledning), förlust av data och/eller rådgivning som resulterat i förlust av data. Kund kan aldrig göra gällande någon som helst ersättning för skada som kunden drabbats av vid (eller med anledning av) användning av Inleeds abonnemang eller någon annan tjänst eller övrig service som Inleed tillhandahåller.

5. Kundens ansvar

Kundens ansvar mot Inleed innebär att:
- inte bryta mot svensk lag.
- enbart nyttja den tjänst hos Inleed som kunden beställt.
- inte från sitt abonnemang genomföra intrångsförsök på övrig data som inte tillhör kunden.
- i övrigt inte använda abonnemanget på så vis att olägenhet uppstår för Inleed eller annan.
- alltid kontakta Inleed genom kontaktvägar som är kopplade till kundens konto, till exempel registrerad e-postadress eller registrerat telefonnummer.
- uppdatera sina personuppgifter.
- om kundens abonnemang avser webbhotell, inte sälja vidare eller låta tredje part nyttja abonnemanget (undantaget Återförsäljare, se 5.1).
- enbart lägga in domäner i Inleed's system som ägs av kunden.
- inte sprida skadligt material såsom virus eller liknande.

5.1 Återförsäljare

Kund, vars abonnemang avser webbhotell, som innehar kontotypen Återförsäljare är tillåten att sälja vidare sitt konto till tredje part. Dock ska kunden vid dessa tillfällen stå som ansvarig mellan Inleed och tredje part.

5.2 Kundens avtalsbrott

Inleed har alltid rätt att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan om kunden begår ett avtalsbrott i strid med detta avtal.

6. Personuppgifter

Alla personuppgifter om kunden sparar Inleed under den tid kunden innehar ett aktivt abonnemang hos Inleed. All behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen (1998:204).

7. Övriga villkor

7.1 Domännamn

Vid beställning av domännamn godkänner kunden även respektive toppdomäns registreringsvillkor. Nyttjande av domännamn sker omgående och går ej att ångra.

7.2 IIS registreringsvillkor

Vid nyttjande av .SE-domän godkänner kunden gällande registreringsvillkor för IIS:
IIS registreringsvillkor för .se-domännamn

7.3 Extratjänster

Eventuell beställd extratjänst levereras när avgiften som kunden ska betala finns registrerad på Inleed's bankkonto.

7.4 Domäner

För samtliga domäner som Inleed registrerar åt kunden ska kunden stå som ägare och Inleed som eventuell teknisk kontakt.

7.5 Tillämplig lag och tvist

På detta avtal ska svensk lag tillämpas. Vid tvist med anledning av avtalet ska i första hand ske ett försök mellan Inleed och kunden att komma överens om en lösning. Misslyckas detta får tvisten prövas i svensk allmän domstol. Kunden har även möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en rekommendation på lösning av tvisten.

DirectAdmin PHP MySQL Ubuntu Dell IBM